Belarus: Vysshaya Liga 10 May 2020 Year
9 May 2020 Year
match details
Z. Marusic 62' 2 - 4
G. Kadimyan 68'
E. Leshko 69'
Y. Bogomolskiy 72'
S. Tikhonovskiy 84'
8 May 2020 Year
3 May 2020 Year
2 May 2020 Year
match details
1 - 2 D. Obrazov 19'
E. Olekhnovich 20'
20'
22'
Y. Kozlov 26'
B. Pankratov 37'
B. Penalty Kick Pankratov 37'
I. Bakhar 39'
A. Anyukevich 40'
A. Gafar 52'
M. Kozlov 61'
M. Buraev 62'
Danilo 73'
Y. Teterenko 73'
M. Buraev 75'
K. Vergeichik 81'
K. Brucic 86'
D. Salou 90'
match details
1 - 2 D. Obrazov 19'
E. Olekhnovich 20'
D. Salou 22'
Y. Kozlov 26'
B. Pankratov 37'
I. Bakhar 39'
A. Anyukevich 40'
A. Gafar 52'
M. Buraev 62'
Danilo 73'
Y. Teterenko 73'
M. Buraev 75'
K. Vergeichik 81'
K. Brucic 86'
D. Salou 90'
match details
1 - 1 M. Shibun 66'
S. Pushnyakov 70'
I. Kolpachuk 70'
Y. Bogomolskiy 74'
V. Morozov 84'
G. Andronic 86'
S. Shestilovski 89'
I. Kolpachuk 90'
match details
1 - 1 A. Sorokin 31'
V. Gajduchik 31'
D. Baiduk 39'
A. Sorokin 50'
M. Shibun 66'
S. Pushnyakov 70'
I. Kolpachuk 70'
Y. Bogomolskiy 74'
V. Morozov 84'
G. Andronic 86'
S. Shestilovski 89'
I. Kolpachuk 90'
match details
1 - 1 A. Sorokin 31'
V. Gajduchik 31'
D. Baiduk 39'
A. Sorokin 50'
M. Shibun 66'
S. Pushnyakov 70'
I. Kolpachuk 70'
Y. Bogomolskiy 74'
V. Morozov 84'
G. Andronic 86'
I. Kolpachuk 90'
match details
2 - 5 K. Premudrov 8'
V. Gorbachik 31'
V. Gorbachik 37'
D. Prishchepa 38'
V. Khvashchinskiy 40'
R. Gribovski 41'
V. Gorbachik 45'
K. Premudrov 49'
N. Nikolaevich 55'
O. Rolovic 58'
I. Aleksievich 68'
V. Zhurnevich 70'
Lipe Veloso 73'
K. Zinovich 79'
Lipe Veloso 85'
O. Rolovic 89'
match details
2 - 5 K. Premudrov 8'
V. Gorbachik 37'
V. Khvashchinskiy 40'
R. Gribovski 41'
V. Gorbachik 45'
K. Premudrov 49'
N. Nikolaevich 55'
O. Rolovic 58'
O. Rolovic 89'
1 May 2020 Year
match details
I. Veras 68' 0 - 2
26 April 2020 Year
match details
Lipe Veloso 60' 0 - 0
match details
0 - 0 A. Kontsevoy 78'
match details
B. M. Umar 20' 3 - 2
25 April 2020 Year
match details
0 - 2 R. Khadarkevich 62'
match details
S. Krivets 73' 0 - 2