Russia: Fnl Cup - 13th-16th Places 18 February 2019 Year
match details
A. Sheptiy 18' 0 - 5
M. Gorin 24'
M. Kaljumae 24'
M. Lukoyanov 26'
M. Podholjuzin 28'
K. Nesterov 29'
A. Komlov 32'
R. Peetson 42'
44'
45'
V. Kiselev 46'
M. Lipp 46'
47'
A. Gerasimov 55'
57'
M. Podholjuzin 61'
V. Bragin Igorevich 62'
I. Zhurakhovsky 66'
82'
match details
A. Sheptiy 18' 0 - 5
M. Gorin 24'
M. Kaljumae 24'
M. Lukoyanov 26'
M. Podholjuzin 28'
K. Nesterov 29'
A. Komlov 32'
R. Peetson 42'
D. Kruglov 42'
44'
45'
V. Kiselev 46'
M. Lipp 46'
A. Gerasimov 55'
M. Podholjuzin 61'
V. Bragin Igorevich 62'
P. Marin 66'
82'
17 February 2019 Year
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'
match details
0 - 2 D. Prutsev 31'
R. Pashtov 31'
V. Masalskoe 34'
E. Lyubakov 46'
D. Tsypchenko 46'
D. Abyzov 53'
V. Karpukhin 61'
D. Tsypchenko 72'
A. Zakharov 74'
K. Kolesnichenko 78'
A. Kanishchev 79'
A. Evinov 82'